۱ـ تنها کتاب مذهبی است که توسط ميليون ها مسلمان بدون فهميدن کلمه ای ازآن به زبان عربی وغالبأ از حفظ قرائت می شود.

۲ـ تنها کتابی است که با وجود تعدد تناقضات و خلاف گوئی ها، سخنان تکراری و زائد و غلطهای فاحش، اکثر مسلمانان حتی جرات بزبان آوردن اين کاستی ها را نداشته چرا که بلافاصله گناهکارمحسوب می شوند.

۳ـ تنها کتابی است فاقد شرح وقايع به ترتيب زمانی وبخش بندی روشن موضوعات و مطالب.

۴ـ تنها کتابی است که اغلب آيه های آن بدون ارتباط با يکديگرو هيچيک از سوره ها به موضوع ويژه ای اختصاص نيافته بلکه موضوعات مختلفی را برحسب اتفاق شامل می شود.

۵ـ تنها کتابی است که ميليون ها مسلمان به غلط براين باورند که درزمان پيامبر تدوين، درحالی که تقريبأ بيست سال پس ازمرگ او گردآوری شده است.

۶ـ تنها کتابی است که تعداد زيادی اشتباه گرامری داشته وبارها دستخوش تغيير بوده امــّا مؤمنين متعصب براين باورند که هرگز عوض نشده و خالى از هرگونه اشتباه است.

۷ـ تنها کتابی است فاقد هرگونه تئوری واقعی علمی، با وجود اين متعصبين نابينا مدعی پيش بينی تعداد زيادی از تئوريهای علمی توسط آن هستند.

۸ـ تنها کتابی است که توسط خشک مغزان متعصب به تمامی به خدای دانا و آگاه و قادر مطلق منسوب می شود درحالی که حتی ده درصد بندگان اين خدا براستی از صددرصد دستورات آن پيروی نمی کنند.

۹ـ تنها کتابی ا ست که ادعا می شود به انسانی ترين بودن، درحالی که درآن الله بارها دستور كشتن انسانی توسط انسان ديگر را صادر می کند.

۱۰ـ تنها کتابی است که توسط تيره انديشان مؤمن بعنوان کتابی که بيشترين حقوق زن را در نظرگرفته محسوب می شود، درحالی که زنان توسط احکام خدائی آن مورد بيشترين ستم ها و اجحافات قرار گرفته اند.

۱۱ـ تنها کتابی است که مؤمنين ترجيح می دهند آنرا ترجمه نکرده و بهمان صورت عربی بدون دريافتن مفهوم آن، اغلب با آوازی بلند قرا ئت کنند.

۱۲ـ تنها کتابی است که با استفاده ازآن صدها هزار آخوند، ملا، مفتی، آيت الله وديگر مفت خواران، مسلمانان ساده دل را فريب می دهند و از آن طريق ميليون ها دلار به جيب می زنند.

۱۳ـ تنهاکتابی است که مؤمنين می توانند آيات زيادی درآن بيابند که نه برای مردم عادی بلکه فقط ويژه ی پيامبر و به منظورحل وفصل مسائل و مشکلات شخصی و جنسی براو نازل شده است.

۱۴ـ تنها کتابی است که تمام مذاهب ديگر را باطل و دستورجهاد عليه آنها صادرکرده است.

۱۵ـ تنها کتابی است که درابتدا مردم را به اطاعت کورکورانه فرمان می دهد وپس ازآن می گويد که فکر کنند تا حقيقت را دريابند.

۱۶ـ تنها کتابی است که مدعی فرستادن پيامبر به همه ی ملت ها، قبايل و اقصی نقاط جهان شده اما فقط از پيامبران خاورميانه ياد می کند.

۱۷ـ تنها کتابی است که آنقدر ابهام و ناروشنی دارد که قادراست ازيکطرف قاتلينی مانند طالبان وخمينی ها واز طرف ديگرمرتجعی مذهبی و صوفی نما مانند امام محمد غزالی را توليد کند.

۱۸ـ تنها کتابی است که به کمک انسان درحل مسئله ی واگذاری ارث به موروثان وضرب و تقسيم اعداد محتاج است.

۱۹ـ تنها کتابی است که بر مصداق آن شيعه و سنی و ديگر فرق اسلامی يکديگر را به قتل می رسانند تا به بهشت بروند. پروتستان ها و کاتوليک ها همديگر را می کشتند، اما دارای انجيل های متفاوت بودند.

۲۰ـ تنها کتابی است که به روشنی قوانين جزا (قصاص) را بعنوان فرمان خدا صادر می کند اما اين قوانين نابهنگام بهيچ وجه مناسب با جامعه ی مدنی کنونی نيستند و هرجا که به اجرا در آمده اند (ايران، افغانستان،...)، مردم (غيرمسلمان و مسلمان) يا از اجرا کنندگان آن انتقاد نموده اند که چرا از قانون قصاص پيروی می کنند يا چرا آنها را درست به اجرا درنمی آورند؟ 
قابل تعجب نيست که ملايان هرگز منشاء اين قوانين متعلق به جامعه ی بدوی عربستان را مورد سرزنش قرار نمی دهند.

✅ بنا بر موارد فوق براستی که قران شگفت انگيز و معجزه است.

استخر پارتی آقازادگان مملکت

آقازادگان مملکت در کشوری که پدرانشان جوانان مملکت را به خاطر تار مویی شلاق می زنند و از طرفی دیگر کشور با بخران بی آبی روبروست ، اینگونه استخر پارتی مختلط می گیرند

نوش جووون ملت
روایاتی در مورد سکس از محمد و علی و باقر


پیغمبر و امامان مسلمین در مورد سکس چه فانتزی هایی داشتند !؟

در این کلیپ، بهرام مشیری از فانتزی های سکسی پیامبر اکرم، علی  و امام باقربرایمان می گوید. باشد که آویزه گوش مسلمین قرار گیرد و مادر، خواهر و دختران خود را آنچنان که پیامبر اکرم فرموده، تصور نمایند
لیاقت هر ملتی همان است که دارند

کسی که برای خودمان در سال 57 تصمیم گرفت، خودمان بودیم و حالا حالا ها باید حسرت روزهای گذشته مون رو بخوریم 
با ایستادن در صف صندوق رای و رای دادن به آخوند حکومتی، لیاقتمان همینی هست که الان داریم

آلبوم عکس از تابستان 1350 کنار دریار خزر

آلبوم عکس از تابستان 1350 کنار دریار خزر

آلبوم عکس از تابستان 1350 کنار دریار خزر
آلبوم عکس از تابستان 1350 کنار دریار خزر

آلبوم عکس از تابستان 1350 کنار دریار خزر

تمسخر موسی و قوم یهود در سریال تلویزیونی اسرائیل - با زیرنویس فارسی


اسرائیلی ها در سریال تلویزیونی خود اینگونه با پیامبر خود، موسی و قوم یهود شوخی می کنند و طنز پردازی می کنند


حال اگر این ویدیو یا سریال در مورد یک امام کون گشاد و کون نشوری بود، مسلمین جهان چه کونی از خودشون جر می دادن، حالا محمد ولد الزنا که جای خود داره !سریال محبوب طنز «یهودی ها می آیند» در اسراییل ساخته شد. 
در این برنامه، بسیاری از مسائل مذهبی-تاریخی قوم یهود دستمایه طنز می شود. اما چند قسمت که گذشت، تندروهای یهودی تحمل نکردند و با اعتراض فراوان جلوی پخشش را گرفتند و گفتند تمام مقدسات ما را زیر سوال برده. ولی پس از چند ماه توقف، این سریال موفق شد دوباره پخش تلویزیونی خود را از سر بگیرد و اکنون فصل دوم خود را به نمایش گذاشته. 

در این ویدیو که «ده فرمان الهی» نام دارد، موسی با قوم بنی اسراییل سخن می گوید و می خواهد آن ها را به راه راست هدایت کند. غافل از این که آن ها سوال های «بنی اسراییلی» می پرسند و چشم بسته چیزی را قبول نمی کنند!

مردم خاورمیانه، طبیعت طنز خوبی دارند. می گویند یکی از بهترین انواع طنز، زمانی است که کسی «خودش» را موضوع طنز قرار می دهد: این یعنی دیگر کسی نمی تواند شما را به تمسخر بگیرد، زیرا به نقاط ضعف فرهنگ خود آگاهید، و ابتکار عمل را از بدخواه خود گرفته اید.
اگر خواستید اپیزودهای دیگر آنرا ببینید و بخندید، می توانید The Jews are coming را جستجو کنید.


video

[random][slider2]
با پشتیبانی Blogger.