[random][carousel2]

یک استادیوم زنانه و زنانی که با شعارهای اجتماعی، خواهان حق خود در جامعه بسته جمهوری اسلامی می باشند .
واقعا بعضی وقتها این زنان ایرانی از برخی مردان، مردتر و با دل و جرات ترند و بی مهبا و در جلوی دوربین آزادی را می جویند. به امید روزی که این تبعیض جنسیتی از ورزش و جامعه ما دور گردد.
ارسال یک نظر

[random][slider2]
با پشتیبانی Blogger.