یک استادیوم زنانه و زنانی که با شعارهای اجتماعی، خواهان حق خود در جامعه بسته جمهوری اسلامی می باشند .
واقعا بعضی وقتها این زنان ایرانی از برخی مردان، مردتر و با دل و جرات ترند و بی مهبا و در جلوی دوربین آزادی را می جویند. به امید روزی که این تبعیض جنسیتی از ورزش و جامعه ما دور گردد.
ارسال یک نظر

[random][featured2]
[random][fbig1][#8e44ad]
[random][fbig2 animated][#8e44ad]

اشتراک از طریق ایمیل

با پشتیبانی Blogger.